Nội thất phòng giám đốc

 Bàn giám đốc BGD1809F
5,583,000₫
 Bàn giám đốc BGD1809F2
7,303,000₫
 Bàn giám đốc BGD1809F3
6,984,000₫
 Bàn giám đốc BGD1809F4
6,620,000₫
 Bàn giám đốc BGD1809T
5,097,000₫
 Bàn giám đốc BGD3210C
11,213,000₫
 Bàn giám đốc BGD32C
16,139,000₫
 Bàn giám đốc BLD01
10,375,000₫
 Bàn giám đốc BLD02
4,970,000₫
 Bàn giám đốc BLD03
3,852,000₫
 Bàn giám đốc HR1890 + HRTP01BX
6,550,000₫
 Bàn giám đốc MCD1800H
1,640,000₫
 Bàn giám đốc SMD1800H
3,170,000₫

Bàn giám đốc SMD1800H

3,170,000₫
 Bàn phụ bàn giám đốc BP1400F
3,395,000₫
 Bộ bàn giám đốc BGD18F
8,968,000₫
 Bộ bàn giám đốc BGD18F2
10,696,000₫
 Bộ bàn giám đốc BGD18F3
11,006,000₫
 Bộ bàn giám đốc BGD18F4
11,547,000₫
 Bộ bàn giám đốc BGD18T
8,423,000₫
 Bộ Bàn giám đốc BGD2410F5
13,780,000₫
 Ghế giám đốc DP05-P1
3,584,000₫
 Ghế giám đốc DP07-P1
3,135,000₫
 Ghế giám đốc DP08-P1
2,835,000₫
 Ghế giám đốc DP09-P1
3,135,000₫
 Ghế giám đốc DP13-P1
3,990,000₫
 Ghế giám đốc DP14-P2
2,835,000₫
 Ghế giám đốc DP15-P1
3,135,000₫
 Tủ giám đốc TGD2445T
11,620,400₫
 Tủ giám đốc TGD2645T
10,887,800₫
 Tủ giám đốc TGD3645T
17,101,700₫
 Tủ giám đốc TGD8050M
2,786,300₫
 Tủ giám đốc TGD8150M
5,527,500₫
 Tủ giám đốc TGD8350
4,053,500₫
 Tủ giám đốc TGD8350L(R)
4,107,400₫

Tủ giám đốc TGD8350L(R)

4,107,400₫
 Tủ giám đốc TGD8550L(R)
5,857,500₫