Cụm bàn 6 người

 Cụm bàn 6 vị trí
5,900,000₫
 Cụm bàn làm việc DC6010
17,239,000₫
 Cụm bàn làm việc DC6011
26,780,000₫
 Cụm bàn làm việc DC6012
9,875,000₫