Bàn trưởng phòng chân sắt

 Bàn làm việc BCK16B
1,860,000₫
 Bàn làm việc chân sắt BLO01
2,890,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD04
8,600,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD05
3,024,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD11
4,710,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD12
4,280,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD13
6,620,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD14
4,850,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD15
4,680,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD16
5,500,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD17
8,530,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD18
5,250,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD19
4,860,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD20
5,800,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD21
5,980,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD22
3,950,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD23
4,800,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD24
4,850,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD25
3,850,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD26
4,850,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD27
4,620,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD28
5,950,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD29
3,800,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD34
5,750,000₫
 Bàn lãnh đạo hiện đại BLD32
4,350,000₫
 Bàn lãnh đạo 1904BLD08
8,000,000₫
 Bàn trưởng phòng HR160C2
3,200,000₫