Bàn trưởng phòng chân sắt

-10%
 Bàn làm việc BCK16B
1,674,000₫ 1,860,000₫

Bàn làm việc BCK16B

1,674,000₫ 1,860,000₫
 Bàn làm việc chân sắt BLO01
2,890,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo 1908BLD18
7,245,000₫ 8,050,000₫

Bàn lãnh đạo 1908BLD18

7,245,000₫ 8,050,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD04
7,740,000₫ 8,600,000₫

Bàn lãnh đạo BLD04

7,740,000₫ 8,600,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD05
3,024,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD11
4,239,000₫ 4,710,000₫

Bàn lãnh đạo BLD11

4,239,000₫ 4,710,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD12
3,852,000₫ 4,280,000₫

Bàn lãnh đạo BLD12

3,852,000₫ 4,280,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD13
5,958,000₫ 6,620,000₫

Bàn lãnh đạo BLD13

5,958,000₫ 6,620,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD14
4,365,000₫ 4,850,000₫

Bàn lãnh đạo BLD14

4,365,000₫ 4,850,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD15
4,212,000₫ 4,680,000₫

Bàn lãnh đạo BLD15

4,212,000₫ 4,680,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD16
4,950,000₫ 5,500,000₫

Bàn lãnh đạo BLD16

4,950,000₫ 5,500,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD17
7,677,000₫ 8,530,000₫

Bàn lãnh đạo BLD17

7,677,000₫ 8,530,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD18
4,725,000₫ 5,250,000₫

Bàn lãnh đạo BLD18

4,725,000₫ 5,250,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD19
4,374,000₫ 4,860,000₫

Bàn lãnh đạo BLD19

4,374,000₫ 4,860,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD20
5,220,000₫ 5,800,000₫

Bàn lãnh đạo BLD20

5,220,000₫ 5,800,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD21
5,382,000₫ 5,980,000₫

Bàn lãnh đạo BLD21

5,382,000₫ 5,980,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD22
4,455,000₫ 4,950,000₫

Bàn lãnh đạo BLD22

4,455,000₫ 4,950,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD23
4,320,000₫ 4,800,000₫

Bàn lãnh đạo BLD23

4,320,000₫ 4,800,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD24
4,365,000₫ 4,850,000₫

Bàn lãnh đạo BLD24

4,365,000₫ 4,850,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD25
3,465,000₫ 3,850,000₫

Bàn lãnh đạo BLD25

3,465,000₫ 3,850,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD26
4,365,000₫ 4,850,000₫

Bàn lãnh đạo BLD26

4,365,000₫ 4,850,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD27
4,158,000₫ 4,620,000₫

Bàn lãnh đạo BLD27

4,158,000₫ 4,620,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD28
5,355,000₫ 5,950,000₫

Bàn lãnh đạo BLD28

5,355,000₫ 5,950,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD29
3,420,000₫ 3,800,000₫

Bàn lãnh đạo BLD29

3,420,000₫ 3,800,000₫
-10%
 Bàn lãnh đạo BLD34
5,175,000₫ 5,750,000₫

Bàn lãnh đạo BLD34

5,175,000₫ 5,750,000₫
 Bàn lãnh đạo hiện đại BLD32
4,350,000₫
 Bàn lãnh đạo TP-TV1
0₫
-10%
 Bàn lãnh đạo 1904BLD08
7,425,000₫ 8,250,000₫

Bàn lãnh đạo 1904BLD08

7,425,000₫ 8,250,000₫
-10%
 Bàn trưởng phòng HR160C2
2,880,000₫ 3,200,000₫

Bàn trưởng phòng HR160C2

2,880,000₫ 3,200,000₫