Bàn trưởng phòng

 Bàn giám đốc BLD01
10,375,000₫
 Bàn giám đốc BLD02
4,970,000₫
 Bàn giám đốc BLD03
3,852,000₫
 Bàn giám đốc MCD1800H
1,640,000₫
 Bàn giám đốc SMD1800H
3,170,000₫

Bàn giám đốc SMD1800H

3,170,000₫
 Bàn làm việc BCK16B
1,860,000₫
 Bàn làm việc BLD08
3,550,000₫
 Bàn làm việc chân sắt BLO01
2,890,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD04
8,600,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD05
3,024,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD06
9,600,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD07
9,600,000₫

Bàn lãnh đạo BLD07

9,600,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD09
7,200,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD11
4,710,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD12
4,280,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD13
6,620,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD14
4,850,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD15
4,680,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD16
5,500,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD17
8,530,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD18
5,250,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD19
4,860,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD20
5,800,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD21
5,980,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD22
3,950,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD23
4,800,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD24
4,850,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD25
3,850,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD26
4,850,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD27
4,620,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD28
5,950,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD29
3,800,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD30
3,950,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD31
4,250,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD34
5,750,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD35
5,850,000₫
 Bàn lãnh đạo hiện đại BLD32
4,350,000₫
 Bàn lãnh đạo 1904BLD08
8,000,000₫