Bàn trưởng phòng

-7%
 Bàn giám đốc BLD01
9,648,750₫ 10,375,000₫

Bàn giám đốc BLD01

9,648,750₫ 10,375,000₫
-7%
 Bàn giám đốc BLD02
4,622,100₫ 4,970,000₫

Bàn giám đốc BLD02

4,622,100₫ 4,970,000₫
-7%
 Bàn giám đốc BLD03
3,582,360₫ 3,852,000₫

Bàn giám đốc BLD03

3,582,360₫ 3,852,000₫
 Bàn giám đốc MCD1800H
1,640,000₫
 Bàn giám đốc SMD1800H
3,170,000₫

Bàn giám đốc SMD1800H

3,170,000₫
-7%
 Bàn làm việc BCK16B
1,729,800₫ 1,860,000₫

Bàn làm việc BCK16B

1,729,800₫ 1,860,000₫
-7%
 Bàn làm việc BLD08
3,301,500₫ 3,550,000₫

Bàn làm việc BLD08

3,301,500₫ 3,550,000₫
-7%
 Bàn làm việc BLO01
2,687,700₫ 2,890,000₫

Bàn làm việc BLO01

2,687,700₫ 2,890,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD04
7,998,000₫ 8,600,000₫

Bàn lãnh đạo BLD04

7,998,000₫ 8,600,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD05
3,024,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD06
8,928,000₫ 9,600,000₫

Bàn lãnh đạo BLD06

8,928,000₫ 9,600,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD07
8,928,000₫ 9,600,000₫

Bàn lãnh đạo BLD07

8,928,000₫ 9,600,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD09
6,696,000₫ 7,200,000₫

Bàn lãnh đạo BLD09

6,696,000₫ 7,200,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD11
4,380,300₫ 4,710,000₫

Bàn lãnh đạo BLD11

4,380,300₫ 4,710,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD12
3,980,400₫ 4,280,000₫

Bàn lãnh đạo BLD12

3,980,400₫ 4,280,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD13
6,156,600₫ 6,620,000₫

Bàn lãnh đạo BLD13

6,156,600₫ 6,620,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD14
4,510,500₫ 4,850,000₫

Bàn lãnh đạo BLD14

4,510,500₫ 4,850,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD15
4,352,400₫ 4,680,000₫

Bàn lãnh đạo BLD15

4,352,400₫ 4,680,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD16
5,115,000₫ 5,500,000₫

Bàn lãnh đạo BLD16

5,115,000₫ 5,500,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD17
7,932,900₫ 8,530,000₫

Bàn lãnh đạo BLD17

7,932,900₫ 8,530,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD18
4,882,500₫ 5,250,000₫

Bàn lãnh đạo BLD18

4,882,500₫ 5,250,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD19
4,519,800₫ 4,860,000₫

Bàn lãnh đạo BLD19

4,519,800₫ 4,860,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD20
5,394,000₫ 5,800,000₫

Bàn lãnh đạo BLD20

5,394,000₫ 5,800,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD21
5,561,400₫ 5,980,000₫

Bàn lãnh đạo BLD21

5,561,400₫ 5,980,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD22
3,673,500₫ 3,950,000₫

Bàn lãnh đạo BLD22

3,673,500₫ 3,950,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD23
4,464,000₫ 4,800,000₫

Bàn lãnh đạo BLD23

4,464,000₫ 4,800,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD24
4,510,500₫ 4,850,000₫

Bàn lãnh đạo BLD24

4,510,500₫ 4,850,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD25
3,580,500₫ 3,850,000₫

Bàn lãnh đạo BLD25

3,580,500₫ 3,850,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD26
4,510,500₫ 4,850,000₫

Bàn lãnh đạo BLD26

4,510,500₫ 4,850,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD27
4,296,600₫ 4,620,000₫

Bàn lãnh đạo BLD27

4,296,600₫ 4,620,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD28
5,533,500₫ 5,950,000₫

Bàn lãnh đạo BLD28

5,533,500₫ 5,950,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD29
3,534,000₫ 3,800,000₫

Bàn lãnh đạo BLD29

3,534,000₫ 3,800,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD30
3,673,500₫ 3,950,000₫

Bàn lãnh đạo BLD30

3,673,500₫ 3,950,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD31
4,250,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD32
4,350,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD33
6,560,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD34
5,347,500₫ 5,750,000₫

Bàn lãnh đạo BLD34

5,347,500₫ 5,750,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo BLD35
5,440,500₫ 5,850,000₫

Bàn lãnh đạo BLD35

5,440,500₫ 5,850,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD36
3,700,000₫
-7%
 Bàn lãnh đạo 1904BLD08
7,440,000₫ 8,000,000₫

Bàn lãnh đạo 1904BLD08

7,440,000₫ 8,000,000₫